හෙළ පරපුර

අපි ගැන

ලෝකයක් සුවපත් කළ උතුම් බුදු සසුනත් ඒ සිහිල් සෙවනෙහි වැඩී  …….

කරැණාව,

දයාව,

සදාචාරය,

ආගන්තුක සත්කාරය, ඇ …….

යහපත් ගුණ තුළින් ලෝකයක් විශ්මිත කළ උදාර සිංහලයත්,

දිවි දෙවැනි කොට රකිනු වස් දියත් වූ

සුපහන් අන්තර්ජාල අවකාශය හෙළ පරපුරයි.

Advertisements

One response

  1. Upendra

    helaparapurata unusum suba pethum. siyalu karthawayan sharthaka wewa.

    September 16, 2010 at 10:27 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s