හෙළ පරපුර

අපේ අරමුණ

ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්ස / හෙළ සොයුරු සොයුරියනි,

අප සැමගේ පවිත්‍ර අරමුණ හෙළ ඉතිහාසය, හෙළ රජ පරපුර සහ හෙළ සංස්කෘතිය වෙනුවෙන් පෙනීසිටීම නම්, මේ ඒ සදහා ගොඩනැගෙන කදිම තෝතැන්නයි. අපි ඔබේ සහයෝගය / සහභාගිත්වය ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරමු. අන්තර්ජාලය තුළ අපි සැවොම එක්වෙමු. මහ බලයක් ගොඩනගමු. අරමුණට නායකත්වය දෙමු. අපි ඔබ සමගයි – ඔබ අප සමගද? අප සැමගේ පවිත්‍ර අරමුණ හෙළ ඉතිහාසය වෙනුවෙන් පෙනීසිටීම නම් මේ ඒ සදහා ගොඩනැගෙන වේදිකාවයි. එම වේදිකාව මත ඔබේ අසුන ඔබ එනතුරු බලාසිටී. එන්න අපි එකතුවෙමු.. හෙළ බලයක් ගොඩනගමු.! ඔබේ අනන්‍යතාවයට සුරක්ෂිත බවක් – අරමුණට නව ජවයක්.

සමගිය බලයවේ!

හෙළ ඉතිහාසය වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලය තුළ වෙන් වෙන්ව ලොව දැනුවත් කරන අප සියලුදෙනා එක්විය යුතු කාලයයි මේ. එන්න, එකතු වී අපි බලයක් ගොඩනගමු!

අරමුණ වෙනුවෙන් එකතුවෙමු!

අපේ අරමුණ

  • අන්තර්ජාලය තුළ විසිරී පැතිරී සිටින හෙළ සොයුරු සොයුරියනි. මේ ඔබේ නවාතැනයි.
  • හෙළ ඉතිහාසයට පියනගමු
  • බෙදී වෙන්වුණු කාලය අවසන් කරමු

අරමුණ ජයගනිමු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s