හෙළ පරපුර

පුවත්

ලාහුගල මගුල් මහ විහාරය නිදහසේ නරඹන්න එන්න

බදුලු ටැම් ලිපිය අනතුරේ !

දඹරන් පිළිමය උණුකරන්න සූදානම් කර තිබියදී සොයා ගැනේ

වලගම්බා රජු සමයේ නිර්මිත ගල්ගාන ගල්ලෙන් විහාර පුදබිම
නිදන් හොරුන්ට බිලි

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s