හෙළ පරපුර

සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබද ලිපි එකතුවක්

අප විසින් මෙහි ඔබට ලබා දී ඈති සබැදුම  (Link) භාවිත කොට අපූරැ ඉසව්වක් කරා ගමන් කළ හැක. මෙය Facebook  නම් වෙබ් අඩවියට ​​Madhawa Udithapriya Wijesekara නම් සොයුරා විසින් එකතු කරන ලද ලිපි පෙළකි.

ඉතිහාසමය හා සංස්කෘතිකමය තොරතුරැ රැගත් මෙම ලිපි පෙළ පැරණි උරැමයන්ගේ මනහර ඡායාරෑපයන්ගෙන්ද සමන්විතය.

පුරාවිදු අවධානය යොමුවිය යුතු නටබුන්,
අලුතින් සොයා ගන්නා ලද උරැමයන්
විහාරස්ථානයන්හි ඉතිහාසගත තොරතුරැ
නිධන් වස්තු කොල්ලකෑම්

ආදී මෙම විශයට සම්භන්ධ වර්ගයේ සියලු විස්තර මෙහි ඈතුලත්ය.

Save Buddhist Heritages in Sri Lanka

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s