හෙළ පරපුර

වෙනත්

විශ්වයේ පැවැත්ම බුදු ඇසින් දුටු අයුරු

රණාල අමාදහම් අරෙණ් වැල්ලම්පිටියේ විනයවංස හිමි

විශ්වය යනු දුක මත පිහිටි දෙයක් බව බුදුන් වහන්සේ පැවසූහ. ‘දුක්ඛ් ලෝකෝ පතිට්ඨිතො’ ලෝකය සම්පූර්ණෙයන්ම පවතින්නේ චලනය වීම මතයි. ‘විවට්ටට්ඨායි’ යනුවෙන් ලෝකය සකස් වන යුගය

හඳුන්වනු ලැබේ. ‘විවට්ට’ යුගය යනු ලෝකය විකාශනය වී සංවර්ධනය වී ඇති යුගය යි. ‘සංවට්ටට්ඨායි’ යුගයේ දී සමහර ලෝක විනාශයට පත් වෙනවා.

බුදුරජාණන් වහන්සේ රෝහිතස්ස සූතෙය් දී රෝහිත දිව්‍ය පුත්‍රයාට දේශනා කර සිටින්නේ කිසිම දිනක මේ විශ්වයේ කෙළවරක් දැකීමට නොහැකි අතර, යම් ‍කෙනකුට ලෝකය දැකීමට අවශ්‍ය

නම් බඹයක් පමණ වූ මේ ශරීරය තුළම එය දැකිය හැකි බවයි. ලෝකයත්, ලෝකයේ ඇති වීමත්, ලෝකයේ නැවැත්මත්, ලෝකය නැවැත්වීමේ මාර්ගයත්, මේ බඹයක් පමණ වූ ශරීරය තුළම දැකගත හැකි යි යනුවෙනි.

(more…)

Advertisements